הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-4 במאי, 2003 7 תגובות

הפגיעות שביצעה הממשלה בקשישים בשנה האחרונה הינן חמורות וקשות, ובכלל זה קיצוץ גמלאות, אשר גם כך אינן מספיקות למחייה מינימלית בכבוד. אתייחס רק לנושא הסיעוד. חוק הסיעוד – מהו? חוק הסיעוד בישראל קובע כי קשישים אשר מצבם הבריאותי קשה והם זקוקים לסיוע בביצוע פעולות יום-יומיות (רחצה, התלבשות, הליכה לשירותים, אכילה, התמצאות בסביבה וכיו"ב), יקבלו סיוע מן המדינה באמצעות הענקת שעות טיפול ביתיות על-ידי מטפל/ת. ישנן שתי דרגות סיוע. 100% ו-150%, בהתאם לדרגת ההיזקקות לסיוע בפעולות היום-יומיות. במקביל, ישנו מבחן הכנסות. קשישים "עשירים" אינם זכאים לסיוע כלשהו במסגרת החוק. קשישים שהכנסתם בינונית, יזכו למחצית הסיוע, ודרגתם תופחת (100% הופך ל-50% ו-150% הופך ל-75%). קשישים נצרכים, יישארו בדרגות המקוריות של 100 ו-150%. מסקנת הדברים היא שחוק הסיעוד מסייע בעיקר לקשישים נצרכים מבחינה כלכלית אשר מצויים במצב בריאותי קשה ביותר.

קשישים שדרגת הנכות שלהם היא 150%, מקבלים סיוע של 15.5 שעות שבועיות של טיפול ביתי. בעלי דרגת 100% מקבלים 10.5 שעות. למותר לציין כי מדובר רק בסיוע חלקי, שכן קשיש אשר זקוק, לדוגמה, לסיוע בהחלפת טיטולים או באכילה, נאלץ לקבל עזרה משך רוב שעות היום או כל היום. יתר הנטל נופל על המשפחה אם זו קיימת ואם זו יכולה וחפצה לסייע. ולא – הקשיש, וצר לי על הדברים הקשים, פשוט נאלץ לחיות בתנאים לא תנאים, או שהוא הולך לעולמו בתוך זמן קצר. כן, יש קשישים רבים בישראל אשר מצבם קשה ביותר, ואשר איננו מצליחים – כחברה – לדאוג אפילו לצרכיהם הבסיסיים ביותר.


התוכנית הקיימת של שר האוצר נתניהו היא נדבך נוסף בגזירות כלכליות שהובילה הממשלה הקודמת (בראשות שר האוצר דאז סילבן שלום). במסגרת התוכנית הקודמת, קוצצו כל גמלאות הביטוח הלאומי, וכך גם קוצצה גמלת הסיעוד. המשמעות המעשית היתה, למי שלא מבין בדבר, פעוטה לכאורה. לבעלי גמלת ה-150% קוצצה 1/2 שעה. במקום 16 שעות טיפול בשבוע – הם קיבלו רק 15.5. ברם, בחיי המעשה חצי שעה זו גרמה לפגיעה חמורה וקשה. במסגרת החוק ניתן להמיר חלק משעות הטיפול במוצרים/שירותים נחוצים, כגון: טיטולים, ביקור במעון יום, לחצן מצוקה ושירותי כביסה (לרבות סדינים לאלה שאינם שולטים בסוגרים). הקשישים, דור הורינו וסבינו, דור אשר כולל ניצולי שואה שהיוו את המצע של עצם קיומנו, דור של נפילים אשר לחם את מלחמת העצמאות הביטחונית והכלכלית – נאלץ היה להתמודד עם שאלה הרת גורל. ממה מקצצים את מחצית השעה? קצת פחות טיטולים? או פחות סדינים נקיים או פחות טיפול? פגשתי לפני שבוע בדיוק קשיש יקר שאמר לי: "לעתים הייתי מקווה בדמיוני שאחד ממקבלי ההחלטות יהפוך להיות קשיש סיעודי למשך 24 שעות בלבד, מבלי יכולת לשלוט בצרכים או לאכול בכוחות עצמו ומבלי אמצעים כלכליים למימון עזרה מסביב לשעון. או אז, הייתי רוצה לראות האם היה מעז לקצץ אפילו דקה מן הסיוע הסיעודי שגם כך הינו מצומצם ואינו מספיק".


קשישים בגילאים 70, 80 ו-90 נאלצו להתמודד עם השאלה הקשה הזו. לא לכבודנו. לא תואם את רוח אומתנו ומורשתנו. בישראל יש כיום כ-115 אלף קשישים סיעודיים, מתוכם כ-22 אלף בדרגה החמורה ביותר של 150%.


הקיצוץ החדש


במסגרת הקיצוץ החדש, מתוכננות ארבע גזירות: 1. שינוי "מדרגות הגמלה", כך שתיקבענה ארבע מדרגות במקום השתיים הקיימות. הרעיון הוא להוסיף שעות טיפול לבעלי הדרגה הגבוהה ביותר ולהפחית מן השעות לאלה שבמצב בינוני. למעשה אמורות להיקבע ארבע דרגות חדשות, במסגרתן יינתנו שעות טיפול כדלקמן: 18 לבעלי המצב הקשה ביותר, 14 ו-10 למצב בינוני ו-5 למצב קשה פחות.
 2. להגביל את האפשרות של הקשיש לבקש בדיקה חוזרת במקרה של הידרדרות בריאותית. התוכנית התחילית, היתה להגבלה של שנה אחת. בשל התנגדות המוסד לביטוח לאומי, ההגבלה קוצצה לחודשיים. למותר לציין שלעתים חלה הידרדרות במצב בריאותי בתוך ימים ספורים.
 3. הורדת דרגת הגמלה לקשישים אשר נעזרים בעובד זר 24 שעות ביממה. הכלל החדש יקבע שקשיש אשר נעזר בעובד זר, "ייפול" דרגה אחת. אם היה זכאי, לדוגמה, ל-18 שעות סיוע, הרי שיקבל 14 שעות בלבד. במקרה של עובד זר, הגמלה אינה ניתנת בעין אלא בשווה כסף, סכום אשר משולם מן הביטוח הלאומי ישירות לחברת הסיעוד, ומופחת בפועל ממה שהקשיש ומשפחתו משלמים לעובד הזר. יודגש כי, בתוכנית הגזירות הקודמת כבר נעשתה פגיעה באלה שמסתייעים בעובד זר, שכן בוטלה ההטבה לעובדים זרים אלה של 2.25 נ"ק זיכוי. התוצאה, מופחתת להם מס בשיעור מספר מאות שקלים. היות שההסכם עימם הוא בד"כ לשכר נטו, הרי שביטול ההטבה היה למעשה קנס לקשישים ולמשפחותיהם בשיעור כ-400 שקל לחודש לפחות.

משמעות הקיצוץ החדש


הקורא התמים של התוכנית, עשוי היה לסבור, לאור הגדלת השעות לקשישים במצב החמור ביותר, כי התוכנית תיטיב עם הקשישים הסיעודיים, ולכן ראשית דבר יש לציין כי ניתוח של הנתונים מלמד כי סך ההוצאה של מדינת ישראל על הוצאות סיעוד לקשישים הנזקקים הנופלים בגדרי החוק – יקטן! הסיבה ברורה: מספר הקשישים במסגרת חוק הסיעוד, אשר מצבם החמור ביותר, הוא הקטן ביותר, וכן למשך הזמן הקצר ביותר, שכן קשישים אלה למרבה הצער נפטרים בתוך זמן קצר או נכנסים לאשפוז מוסדי קבוע, ואז פוסקת זכאותם לסיוע במסגרת חוק סיעוד.


לכן, נשאלת השאלה: על מי נופל נטל הקיצוץ שמנהיגה הממשלה בקביעת הכללים החדשים? התשובה פשוטה ועצובה: הנטל יפול על אותם 115 אלף קשישים שמצבם הבריאותי קשה ביותר (יש לזכור כי כאשר מדברים במדרגות על אלה שמצבם ה"טוב" ביותר, עדין מדברים על מצב סיעודי של אדם שאינו יכול לבצע באופן עצמאי לפחות חלק מן הפעולות היום-יומיות) ואשר אין להם אמצעים מספיקים לטפל בעצמם. כלומר, התוכנית פוגעת באופן קשה דווקא באוכלוסייה חלשה ביותר אשר אין לה שום מפלט או דרך פתרון. זו אוכלוסייה שאינה יכולה לקצץ בהוצאותיה או להגדיל הכנסותיה או לצאת לעבוד וכיו"ב. לפיכך, משמעות הפגיעה, היא – ואין מנוס מלומר הדברים מפורשות – הרס של כבודם הבסיסי של קשישים יקרים אלה, באשר יאלצו לחיות את הפרק האחרון בחייהם, ללא עזרה מספקת לקיום מכובד!


באשר לחלוקה החדשה לרמות מדויקות יותר – זו לכשעצמה אינה פסולה בהכרח. ברם, צריך היה לבנותה כך שסך הסיוע לקשישים יגדל או לפחות לא יפחת. השיפור לקבוצה שבמצב הגרוע ביותר, והפגיעה באלה שבמצב בינוני גם לוקה בחוסר הגיון כלכלי משווע. דווקא סיוע מורחב לאוכלוסייה שמתפקדת באופן חלקי, יכול היה להשאירם בביתם לתקופה ארוכה יותר. בכך היינו משיגים הגנה עליהם ועל שאיפתם להישאר בסביבתם המוכרת תוך חיים בכבוד וגם חיסכון כלכלי ניכר, בשל החיסכון באשפוזם במוסדות, שעלות האחזקה בהם אדירה והתנאים בהם קשים ביותר. משמע, לא רק פגיעה בכבוד הקשיש ובאיכות חייו, אלא בסופו של דבר, גם הוצאה שתלך ותגדל על אשפוז מוסדי, בסכומים שיעלו ככל הנראה פי כמה וכמה מן החיסכון בסיעוד.


באשר למניעת הגשת בקשה לבדיקה חוזרת – לסוגייה זו קשה לי להתייחס, באשר היא נראית לי כרשעות לשמה. אין לה אח ורע בעולם כולו. כל בר בי רב בתחום הסיעוד יודע כי שינויים במצב הבריאותי מתרחשים לעתים בתוך ימים ספורים. המתנה של חודשים עד לקבלת הגמלה אינה הגיונית ואינה משרתת שום מטרה, למעט דחיית ההוצאה הממשלתית עבור אותו הקשיש, הוצאה שכנראה הממשלה מרגישה צורך עז לחסוך. כאן, אגב, קצרה היריעה מלתאר את אופן הבדיקה של מצב הקשיש. די אם אציין שלא כל-כך נעים להודות בפני האחות שבאה לבצע את הבדיקה כי "אינני שולט היטב בהטלת השתן" וכיו"ב.


באשר לפגיעה באלה שמטופלים באמצעות עובדים זרים – נקודת המוצא של האוצר, היא כי מי שיכול להרשות לעצמו עובד זר – מצוי במצב כלכלי גרוע פחות, ולכן ניתן לפגוע בו יותר. ברם, הנחה זו אינה משקפת בהכרח את המציאות. הניסיון מלמד כי לעתים, לא משנה מה המצב הכלכלי, המצב הבריאותי יחייב העסקת עובד זר. לדוגמה, במקרים של אי שליטה מוחלטת בסוגרים, חוסר אפשרות להתמצא כלל בסביבה, היעדר אפשרות ללעוס ולהכין מזון וכיו"ב. במקרים אלה, או שיש עובד זר או שיש אשפוז מוסדי יקר או מוות. לא החוסן הכלכלי הוא שמאפשר את הצמדת העובד הזר, אלא המאמץ הכולל של הקשיש ובני משפחתו. כולם נלחצים ונותנים כתף, חוסכים בדברים בסיסיים ומאפשרים הוספת המטפל. הטלת נטל נוסף שעלול להגיע לכדי כ-800 עד 1,400 שקל לנצרכים לעובד זר, תהיה מכה מכרעת לקשישים ולבני המשפחות. המס הזה נופל גם הפעם דווקא על החלשים ביותר. ושוב להזכיר: העשירים אינם נופלים במסגרת החוק, ולכן פגיעה זו כקודמותיה, מחריפה את הפערים ואת אי השוויון. זאת ועוד, חשוב להדגיש לעניין זה שהעוּבדוֹת בשטח הן שכמעט בלתי ניתן למצוא עובד ישראלי שיהיה מוכן לעבוד 24 שעות ביממה ולהתגורר אצל הקשיש או הקשישה. רק העובדים הזרים מסכימים להתנתק ממשפחותיהם לתקופה של מספר שנים. ישראלים, אשר בעבודה זו מרוויחים בערך שכר המינימום, אינם מוכנים ואין זה ריאלי שדבר זה ישתנה או יצופה, לנטוש את משפחתם. לכן, הגזירה היא גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. פשוט אין אפשרות להעסיק עובד ישראלי במשך 24 שעות ביממה. יתר על כן, העבודה כוללת כוח פיסי ניכר, ולכן מתאימה בעיקר לצעירים בשנות העשרים והשלושים. אלה הם בעלות/י משפחה בדרך-כלל, ולכן לא יכולים להיעדר מן הבית 24 שעות.


מצבם של ניצולי השואה


את דברי אלה הנני כותב במסגרת תפקידי כאחד מראשי העמותה "לב – התנועה למלחמה בעוני בישראל", תפקיד אותו הנני מבצע בהתנדבות. ברם, במסגרת עבודתי, הנני משמש כמנכ"ל הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, אף היא עמותה. מצבם של ניצולי השואה בישראל, היחס אליהם, מצוקותיהם, מה שעברו בקליטתם ארצה ומה שהם עוברים היום – מצריך יריעה נפרדת ורחבה. עם זאת, מצאתי לנכון לציין כאן כי חלק נכבד מן הקשישים אשר נופלים במסגרת חוק הסיעוד הינם ניצולי שואה נצרכים מבחינה כלכלית ושהינם במצב בריאותי קשה בערוב ימיהם, לעתים כתוצאה מן התנאים הקשים בשנות התופת. ה"רנטה" בסך 1,000 עד 2,000 שקל בחודש, בעת מצוקה סיעודית, אינה מוציאה את הניצולים הללו ממצבם העגום. יוצא כי הפגיעה בחוק הסיעוד היא גם פגיעה קשה בקשישים אשר עברו את הגרוע מכל. אלה אשר לאחר התופת הגיעו לכאן ונלחמו במלחמת העצמאות ואשר נתנו את כל שהיה להם לבניין האומה, לאחר שהותירו את משפחותיהם השלמות מאחור. היום הם סובלים מקשיים מרובים, ובכלל זה הידרדרות פיסית (לדוגמה הם חולים במחלת אוסטופורוסיס בשכיחות גבוהה יותר מיתר האוכלוסייה) ונפשית. פשוט איני יכול להבין העוז לפגוע בקבוצה זו, שמהווה אחוז ניכר מאוכלוסיית הקשישים בכלל ומאוכלוסיית הקשישים הסיעודיים בפרט.


המשמעות הרחבה של הקיצוץ


"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" הוא עדין ביטוי אשר מוכר לרוב ילדות וילדי עמנו. אין זה ‘סתם’ ביטוי. המלים העתיקות הללו המופיעות בספר ויקרא ואף בתלמוד הינן חלק מנכסי הצאן וברזל של העם שלנו. הדאגה לזולת ולקשיש בפרט היא חלק מאיתנו, ממורשתנו מתרבותנו. הפגיעה הנוספת והחמורה בציבור הקשישים הסיעודיים, מעבר לחומרתה כלפי הקשישים עצמם, יש בה כדי לפגוע בדוגמה האישית הבסיסית שאנו מציבים לדור ההמשך. חינוך מתבטא ראשית בדוגמה אישית. לכן לא תועיל שום תוכנית חינוכית ושום מלים או דיבורים על דאגה לקשישים, אם בחיי המעשה תתקיים פגיעה כה קשה. הילדים רואים. הילדים מבינים. הילדים מושפעים. בפגיעה בקשישים אנו גם הורסים חלק מן המסד שלנו. אבוי לנו.


התוכנית הכלכלית החדשה בשילוב קודמותיה, מהווה פגיעה קשה וחמורה בציבור הקשישים הסיעודיים. הפגיעה היא בקבוצה חלשה ביותר שאין לה אפשרות להתמרד כנגד הקיצוץ או לפעול בדרך כלשהי למזעור הפגיעה. הקיצוץ גם אינו נכון מקצועית וכלכלית, באשר יגדיל בסופו של דבר את הוצאות הממשלה בשל הצורך באשפוז מוסדי חלף טיפול ביתי שהינו זול יותר. הפגיעה היא בקבוצה היקרה ביותר של האוכלוסייה, אותם אלה שנתנו את עצמם משך שנים רבות בעבודתם ובפועלם. לכן, החומרה המוסרית בפגיעה זו קשה ביותר. זאת ועוד, חלק ניכר מן הנפגעים הינם ניצולי שואה אשר עברו את התופת הנוראית מכל והיוו את המצע להולדתה של המדינה ולקיומה. ולבסוף, הפגיעה בקשישים, אצל עם שעל דגלו חרותים ביטויים כגון "ואהבת לרעך כמוך" "והדרת פני זקן" "מפני שיבה תקום" – עלולה לפגוע בערכים הבסיסיים אשר עומדים מאחורי ביטויים אלה ולשנות את פני אומתנו באופן שקשה מאד יהיה לתקנו.

תגובות
נושאים: מאמרים

7 תגובות

 1. גלעד הגיב:

  מביבי אין מה לצפות. ומוזר הוא שהעם לא רואה זאת. משטרית – האיש שלנו ביבנה – חשבתי שכן אפשר לצפות למשהו.

  אבל חשוב שתזכרו את כל האנשים שחתומים על התוכנית הזו ושאישרו אותה.

  וזכרו את מפלגת העבודה שבמדיניות הנאו ליברלית שלה הביאה אותנו עד הלום.

  זכור! זה לא רק למתים אלא גם לחיים ולאלה שדאגו להביא אותנו מתים אלי זקנתנו.

  אני בוש להיות ישראלי ויהודי.

  ויסלחו לי חברי הערבים על כי הציונות המליכה עליהם את פשעי האנושות – השלכת אדם לעת זקנה.

 2. דובר אמת הגיב:

  למען הגילוי הנאות . ישנן אלפי משפחות בעלות אמצעים שאינן תומכות בהוריהם והם נופלים לנטל על המדינה .
  צריך למצוא דרך כיצד לעקל להן את הסכומים עבור הוריהם ולפנות כספים עבור הנצרכים באמת .
  על המדינה להכריח את העובדים להפריש כספים לביטוח סיעוד כדי שלא יצטרכו לטובות של המדינה או בניהם .
  כך תלך הבעיה ותקטן .

 3. תגובה לגלעד הגיב:

  חבריך הערבים לא מתבישים להנשא נישואין פיקטיביים לערביות ישראליות ולשדוד את קופת המדינה .
  בעת האחרונה נתקלתי בערבי תושב כפר ליד חיפה כבן 65 שהתחתן עם נערה מהשטחים . אולם אמר הוא לי כי אינו מעוניין יותר בילדים כי יש לו 20 ילדים מנשים קודמות .
  אל תתביש בהיותך יהודי , עדיין יש דברים יפים במדינה הזאת אלא שאלה אינם מובאים בגדה השמאלית .

 4. גלעד הגיב:

  לאלמוני. איני רואה ערוץ 2 וערוץ 1 כדי לשמוח בשמחתך. צר לי. אבל אולי לקראת יומה עצמאות ספר לי על הדברים הטובים שהימין בנה כאן בארץ. ספר כדי שנדע. וכדי שלא אבוש.

 5. אילן הגיב:

  יש לזכור כי כל קשיש שילם לביטוח הלאומי סכומי עתק שנגבו בטענה כי ישמשו לצרכים כאלו ולא לקומבינות תקציביות ציניות של ביבי ומריעיו השיטה המבישה של שינויים רטרואקטיביים בחקיקה שומטת למעשה את כל הבסיס של אמינות השלטון כלפי האזרח לפי עקרון זה למשל ניתן לכאורה לחלט את כל חשבונות הבנק של האזרחים בבוקר בהיר אחד ולחלק הקצבות מחיה לפי הקריטיונים החדשים של ביבי

 6. לאילן ודובי הגיב:

  האם לא ניתן לתבוע את המדינה ואת הביטוח הלאומי על הפרת חוזה. כי זה פשוט כך. והאם בג"צ בעניין לא יכריע כי המדינה הפרה חוזים. ואם היא עושה כך – אין תוקף לאף חוזה. האם לשחיתות ציבורית זו ביבי התכוון?

 7. חבצלת הגיב:

  לדעתי, הצורה הטובה ביותר בה יכול שר האוצר להיטיב עם הקשישים ללא הוספת תקציב היא פשוט לתת!!! את הקיצבה הסיעודית לקשיש ולא לחברת כח אדם שלוקחת עמלה של כמעט 40% מהגמלה. מעשה זה יקל על הקשיש ומשפחתו לשלם את משכורתו של העובד הזר.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים