הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-31 ביולי, 2008 2 תגובות

הצעת חוק האזרחות (תיקון מס’ 9) התשס"ח-2008 הונחה ביום 21 ביולי 2008 על שולחן הכנסת וצפויה לעלות לקריאה שנייה ושלישית בימים הקרובים. לנוכח פגיעתה הקיצונית של הצעת החוק בזכות לאזרחות ובזכויות יסוד נוספות המוגנות על ידי כללי המשפט החוקתי הישראלי והוראות משפט זכויות האדם הבינלאומי אנו מתכבדים לפנות אליך ולבקשך להצביע נגד הצעת החוק

, והכול כפי שיפורט לדלקמן:


1. הצעת החוק מבקשת לשנות את הוראת סעיף 11 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952 בכל האמור בביטול אזרחות אשר "נרכשה על יסוד פרטים כוזבים" או של אדם ש"עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל".


2. ראשית יודגש, כי הזכות לאזרחות, כדברי בית המשפט העליון, "היא זכות יסוד. כך מקובל במשפט הבינלאומי… כך מקובל גם במשפט של מדינות רבות שקבעו את האזרחות כזכות חוקתית … ואף כי בישראל לא זכתה האזרחות למקום של כבוד בחוק יסוד, אין ספק כי היא נמנית עם זכויות היסוד, בין היתר משום שהיא היסוד לזכות הבחירה לכנסת, שממנה צומחת הדמוקרטיה". חשיבותה של הזכות לאזרחות נובעת בין היתר מהיותה בסיס למימוש זכויות יסוד רבות נוספות, וכדברי השופט Warren, “Citizenship is man’s basic right, for it is nothing less than the right to have rights”.


3. עוד יודגש, כי הזכות לאזרחות הינה זכות מוכרת במשפט הבינלאומי. זכותו של כל אדם לאזרחות עוגנה בהכרזת האוניברסאלית בדבר זכויות האדם, וכך גם האיסור על שלילה שרירותית של אזרחות, וכן במסמכים רבים נוספים של המשפט הבינלאומי ובהם האמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות (1954) והאמנה לצמצום חוסר אזרחות (1961).


4. על אף שדברי ההסבר להצעת החוק מציינים במפורש את היותה של הזכות לאזרחות זכות יסוד וכי "ביטול אזרחות הוא צעד קיצוני הפוגע בחירותו של אדם בזכותו להתקיים בביטחון ובכבוד במסגרת משפחתו, ביתו ואדמתו", ההסדר הקבוע בהצעת החוק הסדר מקל מאד על שלילת אזרחות, תוך פגיעה בשורה של זכויות יסוד נוספות ובהן הזכות להליך הוגן, לחירות, לכבוד ולחיי משפחה.


5. ראשית יצוין, כי יוזמי הצעת החוק מדגישים את העברת הסמכות לביטול אזרחות משר הפנים אל בית המשפט לעניינים מינהליים, ואולם המדובר בשיפור למראית עין בלבד וזאת בשל מהותן של יתר ההוראות הכלולות בהצעת החוק וחומרת פגיעתן בזכויות יסוד, כפי שיפורט להלן.


6. הצעת החוק מאפשרת שלילה של אזרחות של "מי שעשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל" וזאת על ידי קביעה של הגדרה רחבה מאד של המושג "הפרת אמונים" מחד ומבלי שנדרש כי האדם יורשע בגין אותו המעשה מאידך. בהקשר זה יצוין, כי בית המשפט העליון האמריקאי קבע בפרשת Trop v. Dulles שסעיף בחוק האזרחות של ארצות הברית שאפשר שלילה של אזרחות בשל מעשה של הפרת אמונים הינו בלתי חוקתי היות והוא מהווה עונש אכזרי ובפרשת Mendoza-Martinez קבע בית המשפט העליון האמריקאי כי נקיטה של הליך של ביטול אזרחות במקום הליך פלילי הינו בלתי חוקתי.


7. לא זו אף זו, הוראות הצעת החוק מתירות בנוסף סטייה מדיני הראיות ושימוש בראיות חסויות במהלך הדיון בבקשה לשלול אזרחות. משמעות הדבר הינה הפרה חמורה של הזכות להליך הוגן. הפרה זו הינה אנושה במיוחד בשל מהותה של הזכות לאזרחות, נשוא ההליך המדובר. קרי, היות ועסקינן בהליך שתוצאתו עלולה להיות שלילה של הזכות לאזרחות שהינה זכות כה יסודית, קיומו של הליך תוך סטייה מדיני הראיות ו/או שימוש בראיות חסויות הינו בלתי מידתי ואינו מקיים את דרישת פסקת ההגבלה לנקיטת האמצעי שפגיעתו פחותה.


8. הצעת החוק מאפשרת לשלול אזרחות של אדם גם אם אין לו אזרחות אחרת, וזאת בניגוד להוראות המשפט הבינלאומי, ובמיוחד הוראות סעיף 7 לאמנה לצמצום חוסר אזרחות שישראל הינה צד לה. הצעת החוק קובעת אמנם ש"חזקה על מי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל כי לא יוותר חסר כל אזרחות" ואולם חזקה זו נעדרת כל בסיס עובדתי, שהרי יכול אדם לשבת במשך שנים רבות מחוץ למדינת אזרחותו מבלי שיש לו אזרחות נוספת והיא מהווה מקרה מובהק של שלילת אזרחות שרירותית עליה אוסר המשפט הבינלאומי. בדומה, בקביעת הצעת החוק לפיה באם כתוצאה משלילת האזרחות יוותר האדם חסר כל אזרחות יוכל בית המשפט להורות על מתן רישיון ישיבה בישראל, אין כדי לרפא את הפרת הוראות המשפט הבינלאומי האוסרות על שלילת אזרחות המותירה את האדם חסר אזרחות.


9. חומרה יתרה יש בכך שהצעת החוק קובעת שישיבת קבע בעזה תהווה עילה לשלילת האזרחות הישראלית וזאת שעה שישראל מונעת מזה מעל לשש שנים איחוד משפחות של פלסטינים בישראל ומאלצת אזרחים רבים לבחור בין הפרדת המשפחה לבין מעבר למקום בו מתגורר בן/בת זוגם. באם תתקבל הצעת החוק תישלל אזרחותם של אותם אזרחים שחוק האזרחות והכניסה לישראל התשס"ג-2003 מונע מהם את האפשרות לקיים את זכותם החוקתית לחיי משפחה בישראל ומאלץ אותם להתגורר עם בן/בת הזוג בעזה.


לאור כל האמור לעיל נבקשך להצביע נגד הצעת חוק האזרחות (תיקון מס’ 9) התשס"ח-2008 בהיותה בלתי חוקתית באופן קיצוני.


* זהו המכתב שנשלח על ידי עו"ד ארנה כהן מעדאלה, המרכז המשפטי לזכויות הערבים בישראל, לכל חברי הכנסת.

תגובות
נושאים: מאמרים

2 תגובות

 1. תיקון לדברים הגיב:

  1 מי שהוא אזרח ישראלי ובוחר לגור בעזה תשלל אזרחותו (ולא כמו שנטען בכתבה)
  2 הסעיף של שלילת אזרחות בגין "הפרת אמונים
  למדינת ישראל" אינו מיושם בגלל התנגדות היועץ המשפטי לממשלה
  כדי שהסעיף ייושם צמצמו מאוד את ההגדרה
  "הפרת אמונים"
  הפרת אמונים תחשב לאדם שהוא טרוריסט
  וביצע מעשה טרור לאדם כזה (בישארה)
  בית המשפט יוכל לשלול אזרחות
  (על פי מאמר בעיתון הארץ)

 2. אשלייה הגיב:

  שאפשר לשכנע בדברי טעם חברי כנסת שינקו גזענות במקום חלב אם

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים