הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-13 באוקטובר, 2014 21 תגובות

קטעים מספרה החדש של תמר גוז'נסקי "בין נישול לניצול, שכירים ערבים – מצבם ומאבקיהם", פרדס הוצאה לאור, 2014:

לאפליה, לכל אפליה, בין שהיא לפי חוק או לפי נוהג מושרש, תוצאות קשות לגבי אלה שהם היעד שלה, אך גם לגבי המרחב האנושי והפוליטי בכללותו.

חוקים של הפרדה גזענית (חוקי גזע) יוצרים אפליה גלויה ובוטה. במשטר כזה החוק שולל זכויות אזרח מציבור מסוים (בשל צבע עורו, מוצאו, דתו וכן הלאה) וגם תוחם בבירור מי הם בעלי הזכויות המלאות ומי הם משוללי הזכויות. משטר כזה מקיים מנגנונים המענישים את מי שמפר את חוקי ההפרדה ונוהג בשוויון.

אך כיצד פועל מנגנון של אפליה במדינה כמו ישראל, אשר לפי מגילת העצמאות שלה מחויבת לקיים "שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין". ואשר בית המשפט העליון שלה קבע בהזדמנויות שונות, כי כבוד האדם מחייב שוויון בין בני האדם?

האפליה בישראל מיושמת באמצעות מנגנונים מגוונים – כלכליים-חברתיים, פוליטיים, אידיאולוגיים ותרבותיים. חוקים אחדים האוסרים אפליה כזאת או אחרת, שאישרה הכנסת במהלך השנים, לא שינו את המצב מיסודו. אוכלוסיות שונות מופלות לרעה: ערבים, נשים, עניים, מזרחים, קשישים, תושבי הפריפריה קהילת הלהט"ב ועוד. בראייה כוללת, קבוצות אלה הן רוב אזרחי ישראל, ומכאן שאפליה היא מאפיין יסודי ומהותי של החברה הישראלית.

חקירת האפליה הלאומית של הערבים בשוק העבודה הישראלי מצביעה על מבנה מורכב של אינטרסים, הצדקות ודרכי יישום. כמו כל מחקר בנושא של עובדים שכירים, גם מחקר העוסק במצבם של השכירים הערבים מחייב ניתוח של התנאים הכלכליים-חברתיים, המשפטיים, הפוליטיים והתרבותיים, הקובעים את צורות ההעסקה, את גובה השכר, את רמת התנאים הסוציאליים. אולם חשוב לא פחות הניתוח של רמת ההתארגנות, של מאבקי העובדים הערבים, של השביתות, ושל המערכה שמנהלים המעסיקים והממשלה לבלימתם של מאבקים אלה ולריסוק האיגוד המקצועי בכלל.

בהקשר של הניתוח הכלכלי-חברתי לגבי העובדים הערבים, נודעת חשיבות רבה גם למנגנוני השליטה הפוליטיים והרעיוניים, שתפקידם לבסס מערכת של אפליות בשוק העבודה; לדאוג שהאיגודים המקצועיים יהיו "ממושמעים" ו"לאומיים"; לשכנע את העובדים השכירים, כי שינוי המצב האישי הוא עניין של מזל, או של מאמצים אישיים, ואין לזה שום קשר למבנה המעמדי של החברה ולדרך התנהלותה של הממשלה; להצדיק מלחמות וכיבוש, עם כל המחיר, שהעובדים נדרשים לשלם עבורם.

בפרקטיקה ובתיאוריה של מדיניות הבידול והריבוד הלאומי בפלשתינה ובישראל, באו לידי ביטוי גם התנאים הייחודיים לכל תקופה. בין היתר – גלי ההגירה, המנגנון הקולוניאלי הבריטי, המנגנון הציוני, המנגנון של מדינת ישראל בתקופות שונות. היו גם תופעות שחצו גבולות של תקופות. מפועלים ערבים מנעו חברות מלאה בהסתדרות העובדים העבריים במשך 46 שנה (1966-1920), כלומר, לאורך כל תקופת המנדט, אך גם בעשרים השנים הראשונות לאחר הקמתה של מדינת ישראל. גם תופעות של העסקה באמצעות קבלנים-מתווכים (ראיסים) שרירות וקיימות מתקופת המנדט ועד היום.

העובדים השכירים הערבים משלמים מחיר כלכלי וחברתי כבד עקב המדיניות והפרקטיקה המתמשכות של אפליה. 75 שנים חלפו מאז פרסמו הבריטים ב-1938 נתונים על הפערים בשכר בין פועלים יהודים וערבים ועד לפרסום הנתונים על הפערים האלה בשנתון הסטטיסטי 2013, והדמיון בין הנתונים חושף את השיטתיות הטמונה באפליה מתמשכת, המעוגנת במשטר החברתי.

השוואה של הפער הלאומי בשכר הממוצע ששולם בשנות ה-30 של המאה ה-20 לפועל מתכת – מקצוע מתקדם ומועדף באותה תקופה, לבין הפער הלאומי בשכר ששולם בתחילת העשור השני של המאה ה-21 לבעלי השכלה של 16 שנות לימוד ויותר – רמת השכלה גבוהה ומתוגמלת בשוק העבודה העכשווי, העלתה את התוצאה הבאה:

לפי נתוני הממשלה הבריטית בפלשתינה, ב-1937 היה שכרו של פועל מתכת ערבי 69% משכרו של פועל מתכת יהודי. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב-2012, היה שכרו של עובד ערבי בעל השכלה של 16 שנים ויותר – 66% משכרו של עובד יהודי בעל השכלה דומה. לכך אפשר להוסיף, כי לפי נתוני הלמ"ס, ההכנסה הממוצעת לחודש עבודה של שכיר ערבי ב-2012 הייתה 62% מהכנסתו הממוצעת של שכיר יהודי.

תמר גוז'נסקיתמר גוז'נסקי, יולי 2006. צילום: יואב גולדרינג ואלון לי

הדמיון הרב בין נתוני הפער הלאומי בשכר אינו מקרי. הוא מלמד, כי התמורות הכלכליות והחברתיות העמוקות, שהתחוללו במהלך 75 שנה, לא הובילו לביטול האפליה של השכיר הערבי, אלא גלגלו אותה גם לעבר מקצועות הדורשים מיומנות והשכלה גבוהה. גם במדינת ישראל של המאה ה-21 נשתמרו בשוק העבודה סימני היכר של ניצול קולוניאלי המקבע פערים כלכליים לפי מוצא, וזאת בתנאים של עלייה כללית ברמת ההכנסה ושינויים מהותיים בהרכב הענפי והמקצועי של השכירים. הקפיטליזם הישראלי, כממשיכו מבחינות רבות של הקולוניאליזם הבריטי, משמר את מעמדם הנחות של העובדים הערבים ואת השכר הנמוך יחסית שהם משתכרים משום שהם ערבים.

העיסוק התקשורתי בשילוב ערבים בהיי טק, שנעשה אופנתי בעשור השני של המאה ה-21, אינו מעיד על צמצום בפערי השכר ובבידול בעיסוקים של יהודים וערבים. מחסור במהנדסים ובמומחי תוכנה, כמו גם ביקוש גובר לעובדים במקצועות הרפואה, מדרבן חברות אחדות וגורמים בממסד הישראלי לתור אחריהם גם בקרב אזרחים ערבים. אולם שינויים אלה לא חוללו תמורה מהותית במציאות ובמדיניות, הממשיכות לשכפל את המבנה המעמדי-חברתי.

מחפשי עבודה ערבים, נשים וגברים, מוצאים תעסוקה במידה מכרעת כפועלים מקצועיים ולא מקצועיים בנייה ובתעשייה, כזבניות וכקופאיות, במרכזי שירות ותיקונים, בשירותי אירוח ומזון. לעומת זאת הם משתלבים בהיקף מוגבל במקצועות אקדמאיים, ובמיוחד באלה המדעיים-טכניים. לכך אחראים האבטלה, ממדי העוני והפערים העמוקים ברמת החינוך ובתקציב החינוך ביישובים הערביים, כמו גם הדרה לאומית שנותרה חריפה בשוק העבודה.

לפער הלאומי בשוק העבודה יש מחיר חברתי כולל. מצג רעיוני-פוליטי הרואה את חזות הכל בלאומיות ודוחה את אחדות הפועלים באשר הם פועלים, ללא הבדל מוצא, פוגע בכלל השכירים, לרבות בעובדים היהודים. לפי הנתונים הרשמיים, בעשור 2012-2002, גדל השכר הריאלי של כלל השכירים בישראל ב-2.5% בלבד. היו לכך סיבות מבניות, הקשורות בריכוזיות הגדלה של ההון, בהעמקת החיבור בין הון לשלטון ובהחלשת ארגוני העובדים. אך להצלחת המסע להקפאת שכר העובדים מסייע גם שוק העבודה, שכן שכר מופחת לערבים (וגם לנשים, למהגרי עבודה) מאפשר למעבידים לבלום העלאת שכר גם ליהודים.

במהלך ההיסטוריה המקומית, גרמה המציאות של הסכסוך הלאומי, שחדרה גם להכרת העובדים, להחלשת המערכה לסיום המנדט הבריטי, ובהמשך – להיגררות לתמיכה במלחמות ובכיבוש. הניסיון לימד, כי מלחמות מניבות רווחים לספקי הציוד והנשק, אך מימונן בא על חשבון מימון השירותים האזרחיים (חינוך, בריאות, רווחה, דיור), החיוניים לשכירים. לאומנות, המצדיקה כיבוש הנמשך עשרות שנים, מערערת את ההסדרים הדמוקרטיים ורומסת זכויות אדם, לרבות זכויות עובדים, בתחומי ישראל.

מטרת המערכה המכוונת נגד המדיניות והפרקטיקה של הלאומנות המפלה אינה ביטול סימני ההיכר הלאומיים, שהתפתחו היסטורית. הקפיטליזם כמשטר כלכלי-חברתי, יצר בעשורים האחרונים מציאות רב-לאומית מבחינת תנועת ההון בין הארצות ופעילות תשלובות הענק בארצות שונות, אך לא ביטל בשום מקום את המדינה ואת הלאומיות הכרוכה בה. המטרה של המערכה נגד האפליה היא בנייתה של אחדות מעמדית של עובדים יהודים וערבים, של כלל השכירים.

מציאות כלכלית של פילוג לאומי מצדיקה את עצמה פוליטית ורעיונית באמצעות טיפוח של תודעה של פילוג לאומי. תודעה כזאת, המובילה לעוינות לאומית, היא כשלעצמה מהווה מכשול גבוה בדרך לבנייתה של אחדות מעמדית. וכאן נכנסים לתמונה האיגודים המקצועיים דוגמת ההסתדרות, האמורים לכאורה ללחום בהדרה ובאפליה כדי להצליח במאבקיהם.

בהקשר זה מעניין הניסיון של האיחוד האירופי לבחון מהי תרומת האיגודים המקצועיים למערכה נגד אפליה במקומות העבודה. מחברי המחקר הגיעו למסקנה, כי רבים מהאיגודים המקצועיים בארצות האיחוד אינם מתמודדים כלל עם המציאות של אפליית עובדים שהם בני מיעוטים ומהגרי עבודה, ובמשא-ומתן על הסכמים קיבוציים אינם כוללים את נושא השוויון וביטול הקיפוח במקום העבודה. כתוצאה ממחדלים חמורים אלה, האיגודים המקצועיים באירופה מתחזקים בפועל את האפליה בקבלה לעבודה, בקידום, בשכר, בפנסיה, וגורמים לאתניזציה של עבודות בסטטוס נמוך ושל כאלה שמשולם עבורן שכר נמוך.

הביקורת שנמתחה על האיגודים המקצועיים באירופה מן הראוי שתחול בייתר-שאת גם על ההסתדרות הכללית, שהיא המסגרת האיגוד-מקצועית הגדולה בישראל. ההסתדרות לא רק שמעולם לא בנתה אסטרטגיה של מאבק בגזענות גלויה וסמויה, אלא היא פעלה במשך עשרות שנים כמסגרת ליהודים בלבד הסגורה בפני שכירים ערבים. ייתר-על-כן, ההסתדרות עצמה הניפה דגלים של בידול לאומי, כאשר ניהלה מסע רעיוני-פוליטי למען גירוש פועלים ערבים ממקומות עבודה בבעלות יהודים ("עבודה עברית").

הניסיון לימד, כי לבנייתה של אחדות מאבק של עובדים יהודים וערבים נחוצים מובילי שינוי, אשר יגבשו, יטפחו ויפיצו השקפת עולם של אחדות עובדים. אין מרשמים לדרכים בהן מיישמים זאת בפועל. ניתן לומר בהכללה, כי נקודת המוצא למאמץ השינוי היא, שכל תודעה משקפת מציאות אובייקטיבית, כפי שנתפסה אצל כל עובד דרך הפילטר של השקפת עולם, של עמדות פוליטיות, של מסורות דתיות ואחרות, של הדימוי בדבר נכון ולא-נכון, טוב ורע לי/לנו.

מקום ייחודי בכלל נושאי השינוי בקרב העובדים בארץ תפסה המפלגה הקומוניסטית, שנוסדה בשנת 1919 ופעילה מאז ברציפות עם השכירים ולמענם. קומוניסטים היו מעורבים בהתארגנות המשותפת של פועלי הרכבת, ערבים ויהודים, בשנות ה-20. לאחר שהנהגת ההסתדרות, שמנעה מפועלים ערבים להיות חברי הסתדרות, גם החליטה על שלילת חברותם של הקומוניסטים בהסתדרות (1924), יזמו הקומוניסטים הקמת איגוד מקצועי יהודי-ערבי משותף בשם "תנועת איחוד". תנועה זו פעלה שלוש שנים, עד שהבריטים אסרו את פעילותה וסגרו את המועדונים שלה. בשנות ה-40 פעלו הקומוניסטים לארגון הפועלים הערבים והיהודים, שהועסקו במחנות הצבא הבריטי, ובהמשך יזמו את הקמת קונגרס הפועלים הערבים והנהיגו את מאבקיו. אחרי כינונה של מדינת ישראל, המשיכו הקומוניסטים במערכה לקבלת הפועלים הערבים להסתדרות, ובהמשך – להקמת מועצות פועלים נבחרות ביישובים הערביים.

בשנים האחרונות, עם הריכוז הגובר של ההון וההפרטה של חברות ממשלתיות ושירותים ציבוריים, נפגשים תחת הגג של אותה חברה מאות ואלפי שכירים יהודים וערבים. מצב זה הניב (שלא לפי ציפיות בעלי ההון), מערכות משותפות בעלות עוצמה של עובדים יהודים וערבים למימוש זכות ההתאגדות ולחתימה על הסכמים קיבוציים (פלאפון, סלקום-נטוויז'ן, הוט).

תגובות
נושאים: מאמרים

21 תגובות

 1. שירה הגיב:

  תמר, את ואני נעשיר את אדמת הקבר שלנו בהרבה מיץ לפני שיהיה שינוי או קומוניזם בישראל. העובד הערבי מופלה, האישה מופלית, הנכה מופלה, בני שלושים וחמש פלוס מופלים, האפליה היא נשק של החזק נגד החלש, בתנאים שבהם המעסיק בוחר את המועסק, כמו שבעל בחברות קדומות יבחר את אשתו ועשיר את משרתו. תתאגד קבוצה א? שתתאגד. זה לא עזר הרבה לעובדי חיפה כימיקלים או לכל מי שהתאגד. מעסיק הוא מעסיק הוא מעסיק. הוא נותן לך את הלחם. רוצה שינוי? בבקשה: ערבים מופלים יקרים, חדלו לקנות רכב, בתי פאר, רהיטים כבדים, בשרים יקרים, לזרוק אוכל, להסתובב בקניונים ולבזבז כסף. הציעו לכם עבודה ב4000 שקל? תחסכו משם כל גרוש. תעבדו 10 שנים, תשקיעו את הכסף ותחיו מהאדמה (אדמות נועדו לגדל עליהן מזון, לא לבנות טירות של 3 קומות). אנו זוג שחי באחת המדינות היקרות ביותר באירופה מ-4000 ש"ח בחודש ויש חודשים שגם פחות מזה +אנחנו מחזיקים רכב בגלל אילוצי תחבורה, אחרת היינו סוגרים גם ב2500 ש"ח לחודש.

 2. תודה לתמר! הגיב:

  כשישראל תרצה שלום היא תנהג גם בפועלים הערבים כבעובדים שוויי זכויות.

  הדרך לשלום לאומי מחייבת שישרור גם שלום מעמדי בין עובדים בני הלאומים שחולקים את הארץ.

 3. צפור בודד הגיב:

  ברכות לת. גוז'נסקי על הספר החדש: הקדימון, או הלקט שהובא כאן, באמת מעורר תיאבון לעוד.

  • עלי הגיב:

   בהחלט צריך שויון מלא !! אבל
   צריך לזכור את דיכוי הנשים בחברה הערבית שהוא תוצר של התרבות המוסלמית
   צריך לזכור את השפעת התנועות הקיצוניות ברחבי העולם הערבי ובמקומות אחרים
   ישנה הקצנה גזענית ורוח של מרד אשר גורמת להקצנה בהתנהגות ..
   ההקצנה בהתנהגות הופכת את המיעוט הערבי למיעוט מתבדל אשר מסרב להשתלב
   בתוך תרבות הרוב.
   אנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה היהודית שכל מיעוט משיג את השויון על ידי קומבינות
   כלפי שלטון הרוב… השלטון מאפשר למיעוט לקבל יותר על ידי העלמת עיניים
   בכך משיג השלטון שקט והמיעוט משיג הישגים בכיוון השויון.
   צריך גם לזכור שהיהודים משרתים בצבא ויוצאים למלחמות ולמילואים וכאן יש יתרון
   למיעוט.
   צורם לי מאוד השימוש במושג גזענות ואפליה כלפי מדינת ישראל כאשר אותה תרבות
   אשר מגדירה את ישראל כמדינה גזענית מפעילה גזענות מהגרועות ביותר כמעט בכל מקום על פני כדור הארץ גזענות המלווה ברצח מיעוטים באונס וחטיפת נערות מבית הספר ומכירתן לשפחות
   בהשלטת מצור על צפון תימן שהוא גרוע הרבה יותר מהמצור על עזה מפאת חוסר מקום לא ניתן לפרט את המקומות והקורבנות של הגזענות שאינה מוזכרת על ידי ג'וזנסקי

   • צפור בודד הגיב:

    עלי דבריך נכוחים כולם. אבל בא ונבחן רק את השורה הראשונה: "בהחלט צריך שויון מלא !! ", מה פתאם? לא צריך, בהחלט שלא צריך. מה אנחנו יצרני הפטנט מיטת סדום, שבה כולם יוצאים שווים?…
    צריך להיות חשובים באותה מידה. לא שווים.
    וזה ישר על הפתיחה.
    מה יהיה?
    ולגבי המשך המאמר: צורם לך שהגיזענים האלה (הערבים) מאשימים גם אותך בגיזענות, למה מי הם?
    נו, אם שורה זו (הבוקעת לה בקול צורם מתגובתך), אננה נאיביות לשמה, אנני יודע כנראה מהי נאיביות.
    הם גזענים וגם אנחנו.
    רק מה, לנו יש בעיה. אתה יודע..(כאן הייתי צריך להשתעל בנימוס): השואה…מי שגר בבית מזכוכית, חלילה לו מזרוק אבנים. מה לא ברור כאן?
    ובכלל, זלזול והתנשאות על האויב, איזה תועלת יש בהן, גורנישט. הבט סביבך וראה לבדך לאן הביאונו כל אותן "התנשאויות". "ברצות אלוהים דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו".
    הנה לתמר אין אויבים, ואילו אתה, ראה כמה אויבים "הקמת עליך להשמידך" וצברת מסביבך.
    כלומר אם תמר ר"מ ישראל אין לישראל אויבים בעולם הערבי. מדוע שלא תתן לזה סיכוי.
    מכאן נובע, שאין ראויה ממנה להיות מועמדת לראשות ממשלת ישראל.

    • עלי הגיב:

     אל הציפור
     רצח העם בדראפור מתאפשר משום שרוסיה וסין מחפות על המשטר בסודן
     ותמורת הנפט הסודני שהוא בבעלות סין (סין מפיקה את הנפט ונותנת תמלוגים לסודן)
     סין ורוסיה מספקות למשטר הסודני נשק מטוסים והליקופטרים.
     סודן מקבלת מטריה פוליטית מסין רוסיה והליגה הערבית וכך נמשך הרצח והאונס בדראפור.
     בצפון תימן בוצע טיהור אתני כנגד השיעים וחצי מליון שיעים אולצו לעזוב את הכפרים שלהם
     סעודיה כל יום מפציצה במטוסים את אזורי הגבול בינה לבין תימן ועד עתה נהרגו שם מאה אלף בני אדם
     …ואף אחד לא שמע ולא יודע
     באפריקה כל שנה מתים מיליון (מיליון !!)ילדים ממלריה ולאף אחד לא איכפת.
     בדרום אפריקה מתרחשים מידי שנה 50 אלף מקרי אונס ו-10 אלפים רציחות
     ובכל זאת דרום אפריקה היא מדינת מופת אצל ארגוני זכויות אדם למינהם.
     אפגניסטן סומליה ניגריה לוב סוריה עירק שם כל חודש נרצחים אלפי אנשים
     ואף אחד לא מדבר על זה מסיבה אחת..בכל המקומות האלה קיימת שנאה לאמריקה
     ולכן השמאל לא מאפשר "שיח" על הזוועות המתרחשות שם…

    • צפור בודד הגיב:

     עלי וכי למה תאמר כך? הנה תגובתך התפרסמה ואני מגיב עליה והרי לך "שיח" ודיון.
     ביחס לשאר תגובתך, ובכן אנני מבין אל מה אתה מדבר? אתה מביא דוגמאות יפות למדינות "עצמאיות" הטובחות בשכניהם או באזרחיהם וזה כביכול מוכיח, שלארה"ב אין "יד" בזה? תמהני. עליך להוכיח זאת בצורה מעמיקה יותר. משום שארה"ב והבנק העולמי והאו"ם וגם אחרים, יכולים למשוך שם ולמעשה בכל מקום בעולם, בחוטים המתאימים לכך ש"רשימת הפיח" לעיל שהבאת, לא הייתה מתקימת כלל. כלומר גם "חוסר עשיה", עשוי להחשב כעשיה רשלנית אם פושעת.
     קח לדוגמא את סוריה: שם הנשיא טובח בנתיניו הסונים בעזרת הרוסים והאירנים. אך מי הם אלה שקמו נגד העריץ מלכתחילה והתחילו את שפך הדם שמסרב לחדול מזרמו? רובם בצורה כזו או אחרת כן נתמכו בידי ארה"ב. אתה יודע, דברים שרואים מקרוב, לא רואים מרחוק. וזו אולי הסיבה לכך שלא הכנסת את סוריה לרשימתך (משום שכאן קרוב אתה לזירה ויודע שגם ארה"ב מעורבת, ועוד איך)…ועוד לא דברנו על ההשפעה האמריקנית על הסכסוך הישראלי פלסטיני.

 4. הערות במסגרת היריעה הקצרה הגיב:

  לבריטים לא היה אינטרס קולוניאלי בפלשתינה, כלומר קולוניזציה ו/או ניצול עבודה זולה ו/או משאבי טבע. היה להם אינטרס פוליטי כאן כדי להבטיח את השליטה באזור על משאבי הנפט, הדרך להודו (תעלת סואץ), מחסום כנגד ההתפשטות הקומוניסטית וכיוצא באלו. אחת הדרכים היתה ליצור אוכלוסיה שתלויה בה ולכן תמכה בקולוניאלזם הציוני. לציונים היתה( ויש) שאיפת קולוניזציה על חשבון נישול האוכלוסיה הילידית הערבית. זה הרקע לנישול הערבים ממקומות העבודה, מהאיגוד המקצועי, מהאדמה וכו', לבריטים לא היה כל עניין בדבר. נהפוך הוא, מסיבות כלכליות הבריטים העסיקו יותר ערבים מיהודים.

  בלחץ המרד הערבי מיתנו הבריטים את השאיפות הקולוניאליות של הציונים מה שהביא למאבק הציוני נגדם. זה לא היה מאבק אנטי קולוניאלי אלא מאבק נגד בלימת/מיתון השאיפה הקולוניאלית הציונית.

  ישראל היא מדינה אמביוולנטית, אופי המשטר בה הוא דו ראשי. ביחסי יהודים ערבים היא מדינה קולניאלית כלומר שהאינטרס הפוליטי גובר על הכלכלי וכלפי היהודים היא מדינה קפיטליסטית. במדינה כזאת הניגוד בין הון לעבודה הוא משני ביחס לניגוד העיקרי בין קולוניאלים לילידים..

  המשך…

  • עלי הגיב:

   אתה מסלף עובדות היסטוריות
   חבר הלאומים הוא שהחליט לתת לבריטניה מנדט כדי להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל.
   באותו חודש שבו פורסמה הצהרת בלפור פורסמו הצהרות במשרדי החוץ של גרמניה וצרפת
   באותו נוסח בדיוק כמו הצהרת בלפור.
   כל אדם שמסתכל על מפת העולם רואה את השטחים העצומים שעליהם השתלטו 23 המדינות הערביות
   שזו תוצאה של מלחמות קולוניאליות במשך מאות שנים והשמדת עשרות עמים.
   להגיד שהמדינה היהודית הקטנה מאיימת בקולוניאליזים על העולם הערבי זה עיוות והפיכת היוצרות.
   מדינת ישראל היא המדינה היחידה אשר מאוימת בהשמדה (לא העולם הערבי) ההשמדה מבוצעת בפועל על ידי מלחמות התשה חינוך גזעני חרם הפגנות המוניות טרור ופוליטיסייד כהכנה להשמדה פיזית.

   • "עובדות היסטוריות" הגיב:

    חבר הלאומים היה תחת הגמוניה מוחלטת של המעצמות האימפריליסטיות שניצחו במלחמה ההיא, בריטניה וצרפת ושימש למעשה חותמת גומי להסכמים ביניהם, לעינייננו על חלוקת השלל, האימפריה העותומנית שנפלה לידיהם. החלטות אלו חייבו כמובן רק את מי שהיה כדאי לו. על."אום שמום" שמעת? כך התייחסו גם לחבר הלאומים העמים שנפלו קורבן להחלטותיו ובצדק.

    השלטון הבריטי על פלשתינה הושג קודם כל בכוח הנשק. החלטתם להעניק אותה לציונים היתה מההנחה שהתלות של אלו בהם תהיה מוחלטת ותחפיף אותם לאינטרס הבריטי, זאת מבלי לבקש את הסכמת הילידים והתושבים הערבים והאחרים שהתנגדו להחלטה הזאת. יש לדעת שגם יהודי הישוב הישן ספרדים כאשכנזים התנגדו לציונות אז אלא שההנהגה הדתית-מוסלמית בקוצר ראייתה ובטיפשותה דחפה אותם לידי הציונים.

    טוב שעלי מודע לכך שמדינת ישראל (שהוקמה בלב המאפליה ותלויה לקיומה בתמיכת מעצמה זרה) מאוימת בהשמדה כל זמן שתתקיים כמדינה ציונית. השאלה היא למי יש להפנות את הטענות?!

    ליתר "העובדות ההיסטוריות" אין כלל טעם להתייחס…

 5. הערות במסגרת היריעה הקצרה (המשך) הגיב:

  גוז'נסקי רואה את הקולוניאליזם כנחלת השלטון הבריטי ואת ישראל כמדינה בעלת משטר קפיטליסטי ולכן הניגוד העיקרי עכשיו הוא בין הון לעבודה ומה שמתבקש מכך הוא אחדות המאבק למען האינטרס המעמדי המשותף של שכירים יהודים וערבים ומה שמונע אותו זאת "התודעה הכוזבת" (לא במילים של גוז'נסקי).
  גוז'נסקי מביאה כדוגמה לאינטרס המשותף של עובדים יהודים וערבים את המאבק נגד הפרטה של חברות ממשלתיות ושירותים ציבוריים. זו דוקא דונמא טובה לניגוד האינטרסים ביניהם: המפעלים הציבורים-ממשלתיים והשרותים הציבוריים נתונים תחת מרות הפוליטיקה הציונית ולכן הערבים מודרים ממנה כמעט לחלוטין. ליהודים ההפרטה היא כמובן רעה, לא כן לערבים. במפעלים המופרטים שולט האינטרס הקפיטליסטי פרופר (לא בכל מצב אבל בד"כ וכעיקרון) לכן האינטרס של הרווח להון לא מבדיל בניצול בין גזעים וצבעים.

 6. צפור בודד הגיב:

  תכתוב קולוניאליזם "ציוני", תכתוב קולוניאליזם מתנחבל אנא עארף…מה יש לך נגד הציונות שלי, שנשענת על משה הס. הוא ואני ציונים העומדים בהתנגדות חריפה לנושא הקולוניאליזם ולא רק שנינו, יש איתנו רבים מאד. וזה לא נגמר כאן, כך גם ביחס לדמוקרטיה, לסוציאליזם, לאנרכיזם ואפילו ליהדות, אותו ספור: מגדירים אותן תחילה בצורה מסוימת "המשרתת את המטרות" (כמו הזאב במשלי לה-פונטיין, המנסה לתרץ "מדוע יטרוף את הטלה האומלל) ואז…אודרוב, מתחילים להפליק.
  בהתחלה סוטרים ורק אח"כ אם בכלל, בודקים אם זו הייתה במקרה גם הלחי השניה.
  וסייפאת מאמרך: משום ש"ציונים" עומדים בראש המערכת, כך אתה אומר, לא צריך שרותים מולאמים, מפני שהם משרתים רק יהודים. אך אם הממשלה "הציונית" שלך הייתה מוחלפת בממשלה ציונית סוציאליסטית למשל, ההלאמה הייתה כן נחוצה?…אומר לך מה, בכל מקרה היא נחוצה.
  זה כאילו שהזונה הגדולה מבבל עברה לגור שבוע במעונות הסטודנטים ואתה כבר רוצה להפוך את הטכניון ללאס ווגאס. והשורה האחרונה: האינטרס של הרווח כן מבדיל בין יהודים לערבים.
  יותר נוח לו לעשוק את הערבים, זו עובדה מהשטח.

  • "עובדה מהשטח" הגיב:

   "האינטרס של הרווח כן מבדיל בין יהודים לערבים. יותר נוח לו לעשוק את הערבים, זו עובדה מהשטח".

   אני מניח שאם השכר של יהודים היה נמוך מהשכר של ערבים אזי האינטרס של הרווח היה הפוך.
   אבל נניח שהציטוט הנ"ל אמת לאמיתה, הוא רק מוכיח את מה שאמרתי: כדאי לערבים לתמוך בהפרטה שהרי ההון ישמח "לעשוק" אותם כלומר להעסיק אותם במקום שמהמפעלים הציבוריים וממוסדות המדינה הם בכלל מודרים…

   ליתר הבבל"ת חבל"ז

   • צפור בודד הגיב:

    לגבי ההפרטה והאינטרס ב"הפוך על הפוך" המתוחכם שלך: ש"כדאי" לערבים לתמוך "בהפרטה" וגו'…
    ובכן זה לא הולך ככה: זה כאילו שבזמן שאתה סוטר לי, עלי ליחל לכך שתשבר זרועי, ע"מ שאוכל לצאת להפסקה ולשתות קצת מים.
    ולגבי הבבל"ת?… הפוסל, במומו פוסל, כנראה.
    בכל מקרה אחרי שהפכת ציוני כמוני ל"מתנחבל" בהבל פיך, אתה ממשיך לענות לי בבוז ובהתנשאות.

 7. תמר גוז'נסקי הגיב:

  למעוניינים להכיר את תפיסתי את הקשר בין השלטון הבריטי לבין התורה והמעש של התנועה הציונית, בדגש על הפן הכלכלי-חברתי – אני מבקשת להפנות למחקרי "פועלים, פלאחים והון" באתר שלי. הנה הקישור:
  http://gozansky.co.il/?p=60
  תמר

 8. צפור בודד הגיב:

  לתמר. ראשית תודה על ההפניה. הורדנו, קוראים ולומדים.
  שנית: שנים אני תמה על העובדה שה"סוציאליזם" (המרכסיסטי), במקום לספר לנו כיצד נראית ופועלת החברה הסוציאליסטית ומה יש לעשות על מנת לפתחה ככזו ולהעשירה בידע ובחומר, בוחר לעסוק בניתוחים של "מוראות הקפיטליזם". אפילו ספרו המפורסם של קרל מרכס, נקרא איך לא: "הקפיטל". ובכל מקום אני רואה סוציאליסטים טובים, עסוקים בשאלות ממון על תאגידיו ובניתוחי המכניזם שלו.
  נכון, אחד מיסודות הקומוניזם המרכסיסטי, הינו "מלחמה בקפיטליזם" והיות שכולם חיילים כאן, "צריך לדעת את האויב"…ובכל זאת. משהו כאן חסר. הייתי מוסיף ואומר אפילו שאין זו האגורה ללירה שחסרה כאן, אלא תשעים ותשע האגורות של ידיעת הסוציאליזם, חסרות כאן לעומת האגורה הבודדת של "ידיעת" הקפיטליזם (או "המלחמה בו").
  לידיעתך הסוציאליזם מתקים רק בסביבה מחוסרת ממון ושוק חליפין (אותו הממון נועד ליעל).
  כלומר בתוך קומונות, קבוצות וקיבוצים, ניתן לישם מציאות כזו. צריך רק להזהר שהשריון "האנטי קפיטלסטי", לא יחנוק את גחלת הסוציאליזם הפנימי.

 9. הרבה לא השתנה מאז הגיב:

  בחיבור שלך תמר (״פועלים, פלאחים והון״) את מצטטת שבין השנים 1920 ל-1939 הופנו 60% מהוצאות הממשלה הבריטית בארץ לניהול משטר המנדט (הכיבוש) של פלשתינה.
  זה מזכיר את האחוז הגבוה של ״תקציב הביטחון״ הישראלי, שהינו כה גבוה עד שהממשלה מסתירה אותו במספר סעיפים שאין לציבור גישה להם. אחרי כל אחת ממלחמות עזה, ונאומי נהנתניהו על ״הסכנה האיראנית״ מגיש סר הביטחון לאוצר דרישה להוסיף תקציב ל״ביטחון״ דבר שגורע מהחינוך, הסעד והבריאות.
  מסתבר שהמשותף למנדט הבריטי ולממשלת המתנחבלים הוא הידיעה ששלטונם בשטח הכבוש זמני, ולכן דורש ״הגנה״ כבדה.

 10. Isa הגיב:

  Intsihgs like this liven things up around here.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים